ChristenUnie zet in op een gezonde leefomgeving.

arne schaddelee ps lr DSC_1082.jpgmaandag 10 december 2018 23:10

Wat voor provincie wil Utrecht zijn in 2030? Daarover gaat de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Een gezonde en inclusieve samenleving waarin welvaart niet alleen in geld wordt uitgedrukt. Een provincie waar oog is voor leefbaarheid en een goede verdeling van welvaart en kwaliteit. Dat was de inzet van de ChristenUnie tijdens het debat over het ‘Koersdocument’ voor de Utrechtse Omgevingsvisie.

Ideaalbeelden zijn mooi, maar vragen wel om echte keuzes. Het Koersdocument dat werd besproken tijdens de PS-vergadering van 10-12-2018 begint met het thema ‘Ruimte voor duurzame ontwikkeling’. We zoeken ‘ruimte voor wonen, werken, mobiliteit en landbouw’. Maar wat als we dat ‘ruimte zoeken’ steeds voorop zetten? Lopen we dan niet het risico dat we hier in Utrecht iedere groeibehoefte gaan faciliteren? Over iedere stok springen die wordt voorgehouden? En gaat dat dan niet ten koste van die gezonde leefomgeving?

De ChristenUnie heeft het al vaker betoogd. Groei is niet hetzelfde als ‘méér’. Voor ons is groei ook ‘béter’. Daar zetten wij liever op in. Want, naast die gezonde en inclusieve samenleving, wil Utrecht in de Omgevingsvisie inzetten op nog twee hoofddoelen. Enerzijds is dat een hoge kwaliteit van natuur, landschap, landbouw en watervoorziening. Anderzijds een circulaire, innovatieve economie met een voortvarende energietransitie. 

Keuzes zijn er nodig rond drie van onze grootste provinciale vraagstukken: de woningbouwopgave, de energietransitie en bodemdaling. Die keuzes kunnen niet beleidsneutraal, dat inzicht is inmiddels gelukkig breed doorgedrongen. Om die reden hield Arne Schaddelee namens de ChristenUnie een pleidooi voor ruimere mogelijkheden rond rode contouren en kernrandvisies. “Laten we vaker denken vanuit de bedoeling, bijvoorbeeld het mooi en groen houden van ons landschap. Dat schept meer ruimte dan steeds uit te gaan van de regels en dat wat niet kan.” De suggestie om dit onderwerp mee te nemen in te organiseren werkconferenties werd door de gedeputeerde overgenomen.

Bij de energietransitie staat Utrecht voor belangrijke keuzes. Wij pleiten bij zonnevelden voor de duurzaamheidsladder die de Tweede Kamer onlangs via de motie Dik-Faber heeft aangenomen. Wat ons betreft gaan de provincie Utrecht deze motie zo snel mogelijk regionaal vertalen.

De Omgevingswet gaat niet alleen over het ‘wat’, maar ook heel sterk over het ‘hoe’. Schaddelee: “Hoe willen wij als provincie samenwerken, echt participeren en in verbinding komen met burgers, boeren en andere ondernemers? En, hoe willen we samenwerken met andere overheden? Voor de ChristenUnie raakt dat aan wezenlijke elementen van goed bestuur. Een goed bestuur is intrinsiek integer en dienstbaarheid, heeft en geeft vertrouwen, is transparant en gericht op samenwerking. Een goed bestuur is niet gericht op zichzelf en op eigen belangen. Een goed bestuur is gericht op de ander. En daar zijn we bij de kern. Het gaat niet om het wat en hoe, maar om het waarom. Waarom willen wij de dingen? Wat drijft ons in relatie tot de Omgevingswet? En dan zijn we weer terug bij het begin van mijn betoog: die gezonde, inclusieve samenleving.”

De ChristenUnie is blij dat dit Koersdocument kiest voor een integrale aanpak, voor een circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie, transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw, gezondheid en veiligheid.

Arne Schaddelee

« Terug