ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam:  ChristenUnie Zeist 
RSIN:  813426078
KvK-nummer:  30193704

Post- en bezoekadres

ChirstenUnie Zeist
Anna Paulownalaan 139  3708 HN Zeist

Grondslag

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

De ChristenUnie Zeist heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, 

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:
Martin Rus (voorzitter)
Geraldine van Binsbergen - Boot (Secretaris)
Gerrit Versteeg (Penningmeester)
Frans Knuit (algemeen bestuurslid)

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

2018: jaarverslag

2017: jaarverslag

2016: jaarverslag

2015: jaarverslag

2014: jaarverslag

2013: jaarverslag

2012: jaarverslag

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hierboven.

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

In 2015 zijn er geen giften door de lokale ChristenUnie/Unie ontvangen.

Overzicht van bijdragen > €4500

Er zijn geen giften of bijdragen boven de € 4.500,- ontvangen

Financieel verslag op basis van WFPP