Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Hier vindt u ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022.

Voor de verkorte versie klikt u hier

Programma ChristenUnie/SGP Zeist 2014-2018

Hier kunt u ons programma downloaden

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma

2014-2018

 

 

Inhoudsopgave

 ChristenUnie/SGP, partij van de samenleving. 3

1. BETROUWBARE OVERHEID.. 5

1.1. De gemeente, dat zijn we samen. 5

1.2. Veiligheid. 7

1.3. Financiën. 7

2. GEZONDE SAMENLEVING.. 9

2.1. Samen zorgen. 9

2.2. Jeugd; zorg en onderwijs. 11

2.3. Werk en inkomen. 13

2.4. Cultuur, sport en recreatie. 13

3. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN.. 16

3.1. Economie. 16

3.2. Goed wonen en werken. 17

3.3. Mobiliteit 19

3.4. Energie en milieu. 21

 

ChristenUnie/SGP, partij van de samenleving

 Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

 Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid die op de centjes let, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

 

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en van het alles houden zoals het is.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

 De kracht van de samenleving

De ChristenUnie/SGP gelooft in de kracht van de Zeister samenleving, dit in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door (maatschappelijke) organisaties, scholen en bedrijven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.

Samen het verschil maken

De ChristenUnie/SGP gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur, de zorg, de woningcorporaties, het onderwijs en de politiezorg uit van de participatie vanuit de samenleving zodat burgers op lokaal niveau betrokken kunnen zijn: in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen.

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst.

De ChristenUnie/SGP maakt ruimte voor de samenleving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs, voor zorginstellingen met een eigen identiteit en voor christelijke organisaties in het welzijnswerk.

De ChristenUnie/SGP voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht om ons in te zetten voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook onze bloei. (n.a.v. Jeremia 29:7)

 De ChristenUnie/SGP is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Zeist. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

1. BETROUWBARE OVERHEID

Bij de ChristenUnie/SGP staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. De ChristenUnie/SGP wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving.

De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht, of samen-redzaamheid, in te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken. Bij ons staat de overheid naast mensen. De gemeente denkt mee, stimuleert en ondersteunt waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet. Burgers moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.

 De mondige en autonome burger in de samenleving, stelt hoge eisen aan het overheidshandelen en de transparantie daarvan. Het vertrouwen van de  burger in de overheid is cruciaal wil de samenwerking tussen overheid en burger slagen. De ChristenUnie/SGP staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Dat geldt juist ook voor de gemeentelijke overheid die zo dichtbij staat. De ChristenUnie/SGP gaat voor een benaderbare overheid. Dat betekent vooral ook goede communicatie, van social media tot de balie.

Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeld om.

 

1.1. De gemeente, dat zijn we samen

De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest nabije en concrete contact van een burger met de overheid. De ChristenUnie/SGP wil dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.

De ChristenUnie/SGP streeft naar een open houding hebben richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Wij willen dat de gemeente bij dergelijke initiatieven meedenkt en faciliteert.

Door de crisis (o.a. op de woningmarkt en in de bouwsector) en bezuinigingen is de financiële druk op de gemeente zo groot is geworden, dat bepaalde voorzieningen alleen nog maar in stand gehouden kunnen worden gehouden als overheid, samenleving en markt gezamenlijk de schouders eronder zetten.

De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Ook bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij nog steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enzovoort).

Wij vinden samenwerking tussen gemeenten van regionaal belang. Deze samenwerking moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Uitgangspunt voor de ChristenUnie/SGP is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie voldoende moet zijn en blijven.

De ChristenUnie/SGP zet bij haar werk in de gemeenteraad in op een coöperatieve houding, zij zoekt de samenwerking met de inwoners, (maatschappelijke) organisaties en politieke partijen.

Wijken en buurten waarderen

De ChristenUnie/SGP waardeert het eigene van de Zeister wijken en kernen en wil daar de gemeenschapszin bevorderen. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om

bewoners te betrekken bij zaken die hen raken. De ChristenUnie/SGP gaat voor specifiek kernen- en wijkenbeleid. Het huidige beleid met wijkmanagers werkt goed. Daar waar nodig en nuttig kan gekeken worden naar een groter mandaat voor de wijkteams of een uitbreiding van hun taken in verband ook met de komende sociale decentralisaties.

Participatie, afstemming en inspraak

De overheid moet niet alles zelf of alleen willen doen. Sterker nog, de overheid moet niet overal bij betrokken willen zijn. De ChristenUnie/SGP spreekt liever van overheidsparticipatie dan van burgerparticipatie, al was het alleen maar om bij de gemeente een kanteling in denken teweeg te brengen. Een nieuwe manier van samenwerken is extra hard nodig nu er zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen. Als de overheid een belangrijke rol heeft in een proces, dan wil de ChristenUnie/SGP dat de gemeente betrokkenen zo vroeg, veel en vaak als mogelijk betrekt bij de vorming en uitvoering van dat beleid. Een goede afstemming en inspraak zijn voorwaarden voor draagvlak en vruchtbare samenwerking. Belangrijk is het daarbij dat betrokkenen ook daadwerkelijk betrokken zijn bij het onderwerp of de wijk die het betreft.

De ChristenUnie/SGP vindt dat de gemeente – zowel college als raad –uitgebreid beleid ontwikkelt voor participatie met duidelijke rollen, procedures en wederzijdse verwachtingen. De communicatie vanuit de gemeente verdient daarbij zorgvuldige aandacht en er moet gezocht worden naar een vaste structuur in klankbordgroepen.

Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit

proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor het openbare groen aan een buurt.

De ChristenUnie/SGP is over het algemeen geen voorstander van referenda. Het is een te zwaar middel, het simplificeert complexe vraagstukken en vindt vaak te laat in het proces plaats. Door een goed participatiebeleid wordt de burger juist voorin het proces gehoord.

Aandachtspunten

 • Godslasterlijke en kwetsende reclame- en kunstuitingen moeten worden geweerd
 • Een groter mandaat voor wijkteams
 • Het vergroten bekendheid en bereikbaarheid wijkteams en wijkagent
 • Het ontwikkelen van beleid voor burgerparticipatie
 • Burgers worden als ‘lokale experts’ geraadpleegd bij ontwikkelingen in hun buurt

1.2. Veiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De ChristenUnie/SGP hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

In het totaal van de aanpak van overlast, onveiligheid en criminaliteit moet het motto ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’ centraal staan. Ook moet er aandacht zijn voor preventie en buurtwerk: voorkomen is beter dan genezen.

Bij het onderwerp ‘veiligheid’ moet ook sociale onveiligheid een plek hebben. Dit element moet bij de inrichting van de openbare ruimte ook nadrukkelijk de aandacht hebben

Betrokkenheid van inwoners en organisaties, als ‘ervaringsexperts’ uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij de oplossing daarvan. Bij de aanpak kunnen verschillende buurten om een verschillende aanpak vragen. Daarnaast mag van onze inwoners gevraagd worden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen waar het mogelijk is. ‘Oog voor elkaar’ is een belangrijk item, ook als het gaat om het voorkomen van onveiligheid.

Drugs en drank

De ChristenUnie/SGP wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

De ChristenUnie/SGP wil dat de strijd tegen drankmisbruik onder minderjarigen gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.

Aandachtspunten

 • Criminaliteit wordt hard aangepakt. Kosten van vandalisme worden verhaald op de daders
 • Cameratoezicht moet worden toegepast in de openbare ruimten wanneer dit noodzakelijk is voor de bewaking en veiligheid van onze inwoners en hun eigendommen
 • Probleemjongeren moeten daadkrachtig worden aangepakt: de harde kern justitieel,

de meelopers primair door hen kansen voor een goede toekomst te bieden

 • De brandweerpost in Den Dolder moet blijven
 • Sociale veiligheid moet een vast onderdeel zijn bij inrichtingsplannen voor de openbare ruimte
 • Er wordt streng gecontroleerd op naleving van de nieuwe drank- en horecawet

1.3. Financiën

In onze samenleving lijkt het vaak alsof alles draait om geld. Hoewel de begroting

van Zeist vol cijfers staat, gaat het uiteindelijk niet om die cijfers, maar om het verhaal achter die

cijfers. Het gaat ons om keuzes maken waaraan het geld wordt uitgegeven.

Ook Zeist wordt geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Hiervoor moet Zeist duidelijk keuzes maken en prioriteiten stellen.

Dit betekent dat de gemeente dient te zorgen voor een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende begroting is de norm. Een meerjarenraming is noodzakelijk. Deze moet het evenwicht tussen baten en lasten helder maken. ChristenUnie/SGP is van mening dat incidentele baten besteed worden aan iets extra’s voor de inwoners in Zeist en niet om structurele tekorten te dichten.

Ook dienen de budgetten van de gemeente Zeist nauwkeurig bewaakt te worden en niet ieder jaar automatisch verhoogd worden. De tarieven die de gemeente Zeist heft, mogen wat de ChristenUnie/SGP betreft niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente Zeist maakt en ze mogen niet harder stijgen dan de inflatie.

De ChristenUnie/SGP roept de gemeente op om ieder jaar op een duidelijke en begrijpelijke manier de burger uit te leggen waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe deze uitgaven bijdragen aan de bloei van de gemeente Zeist. De gemeente dient oog te hebben voor het maatschappelijk effect van het bestede geld.

De gemeente moet nadrukkelijk de financiële reserves bewaken en behouden. Indien de reserves aangesproken worden moet er een onderbouwd plan liggen om de reserves weer op het oude niveau te krijgen. De ChristenUnie/SGP vindt dat het weerstandsvermogen op termijn naar 1,0 gebracht dient te worden.

OZB

De OZB is de belangrijkste belasting die de gemeente mag heffen bij de burger. De

ChristenUnie/SGP vindt dat bij de vaststelling van de OZB-tarieven zorgvuldig gekeken dient te worden naar de financiële positie van de gemeente en dat ze niet zomaar verhoogt mogen worden om tekorten in de begroting te dekken. De ChristenUnie/SGP vindt dat het gemeentebestuur zich terughoudend moet opstellen waar het gaat om het verhogen van de lastendruk voor de inwoners. Eventuele overblijvende financiële middelen worden ingezet voor geschikte en noodzakelijke maatschappelijke investeringen of moeten worden teruggegeven aan de burger, dit zodat verlaging van de OZB tarieven tot de mogelijkheden moet blijven behoren.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van verschuldigde belasting(en) en heffingen in individuele gevallen moet bereikbaar blijven voor de doelgroep die het financieel zeer moeilijk hebben in onze samenleving. Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen sociaal isolement en armoede. Het College van B&W moet zich inspannen om het kwijtscheldingsbeleid bekend te laten zijn bij de groepen waar het voor bedoeld is.

Aandachtspunten

 • Een sluitende meerjarenbegroting is eerste voorwaarde van de gemeentebegroting
 • Incidentele baten worden niet ingezet om structurele tekorten te dichten
 • De gemeente legt jaarlijks, eenvoudig en duidelijk, uit hoe gelden besteed zijn en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente
 • De gemeente dient zich in te spannen om het kwijtscheldingsbeleid bekend te maken bij de doelgroep waar deze regelingen voor bedoeld is

2. GEZONDE SAMENLEVING

De gemeente heeft een steeds prominentere rol in het verlenen van zorg voor haar burgers. Zorgtaken worden overgeheveld van de provincies en landelijke overheid naar de lokale overheid. De ChristenUnie/SGP is blij met deze ontwikkeling. Het geld wat onze gemeente hiervoor extra van de rijkoverheid ontvangt moet 100% ten goede komen aan zorg en mag derhalve niet gebruikt worden om andere gaten in de begroting te dichten. Wij willen, indien mogelijk, met plaatselijke dan wel regionale zorgaanbieders werken. Hierin moet de kwaliteit van zorg minimaal even zwaar wegen als de kwantiteit.

De ChristenUnie/SGP hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit de eigen identiteit mogelijk blijft.

De gemeente moet er naar streven dat gezinnen één aanspreekpunt krijgen voor al hun zorg behoeftes. Deze keukentafelgesprekken dienen gericht op de mens te zijn, waar op de achtergrond indien nodig multidisciplinair wordt samengewerkt tussen zorgverleners.

Naast deze nieuwe uitdagingen die op onze gemeente afkomen zijn er ook nog steeds de reeds bestaande zaken. Waaronder de RSD (Regionale Sociale Dienst) die zich onder andere bezig houd met inzet op de (re)integratie van werklozen en arbeidsongeschikten. De gemeente moet hier scherp op toezien. Een bijzondere aandacht moet er zijn voor jongeren die de arbeidsmarkt op willen en voor ouderen (50+) die hun baan door de economische tegenwind hebben verloren. Ook dient zij in te zetten op schuldbemiddelingstrajecten, waarbij het maatschappelijk veld (zoals bijvoorbeeld diaconieën van kerken) mede ingeschakeld kunnen worden.

Aangezien langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden en ouderen in een maatschappelijk isolement kunnen raken, dient de gemeente met behulp lokale initiatieven de participatie van deze inwoners en hun omgeving te bevorderen. De gemeente heeft hierbij een faciliterende functie.

Verder is belangrijk dat de minima door werk weer in hun eigen levensonderhoud gaan voorzien. Bij gebleken onwil om te gaan werken of fraude moet effectief worden opgetreden. Er moet actief gestimuleerd worden om betaalde arbeid te verrichten.

De ChristenUnie/SGP wil een samenleving waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Voedselbanken zijn er en hebben het druk. Wij vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen om ervoor te zorgen dat deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Daar willen wij ze bij steunen, financieel en/of in natura (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoermiddel).

2.1. Samen zorgen

Decentralisaties en transities

Onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan naar de WMO. De jeugdzorg gaat van provincies naar gemeenten en met de Participatiewet komt o.a. de sociale werkvoorziening bij de gemeenten. Ook bij het passend onderwijs vindt een stelselwijziging plaats waardoor gemeenten een grotere rol krijgen in de ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften. Deze ingezette decentralisaties en transformaties van allerlei vormen van zorg vereisen een zorgvuldige aanpak. Hoewel het decentraliseren van taken naar gemeenten past bij de visie van de ChristenUnie/SGP, wordt het uitvoeren van de op handen zijnde decentralisaties een zware opgave. De zorg voor de zwakke blijft daarbij voor ons voorop staan. Zorgvuldigheid en zorgzaamheid zijn cruciaal. Het gaat om grote operaties, die gepaard gaan met forse bezuinigingen. Het is belangrijk om de (financiële) effecten van de stapeling van decentralisaties voor mensen die hier mee te maken hebben goed in beeld te hebben én aandacht te houden voor de financiële positie van de gemeente. Ook het tempo waarin veranderingen worden doorgevoerd, is een punt van aandacht.

Eigen kracht

De ChristenUnie/SGP zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. De realiteit gebiedt te zeggen dat niet alles door eigen inzet en met behulp van vrijwilligers kan worden opgelost. De gemeente investeert daarom vooral in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren etc.). Naast de taak van regisseur zal de gemeente zich ook een schild voor de zwakkeren moeten blijven tonen.

Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt niet alleen onnodig leed voor alle betrokkenen maar zeker ook. hoge kosten. Elk mens is door God geschapen en te kostbaar om aan zijn of haar lot overgelaten te worden.

We moeten ook eerlijk onder ogen zien dat onze samenleving niet altijd zo samenhangend en zorgzaam is als beleidsmakers graag zouden willen. Bij WMO en jeugdzorg kan niet zonder meer uitgegaan worden van de eigen kracht en/of zorgzaamheid van de buurt of de familie. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die wel en die niet kunnen meekomen. Toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening, en rechtsbijstand moet voor een ieder die dat nodig heeft binnen bereik blijven.

WMO

Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten alle inwoners in staat gesteld worden te participeren aan de maatschappij. Daarbij wordt ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld gebracht én betrokken. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en inkomen is daarbij het ideaal.

De ChristenUnie/SGP zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van informele (wijk)netwerken. Professionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning. Maatschappelijke organisaties kunnen hierin ook een rol spelen, zij mogen echter geen verlengstuk van de overheid.

Zorg aan huis en dagbesteding

Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties, o.a. over investeringen op het gebied van Domotica (huisautomatisering). De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor het houden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming.

Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De ChristenUnie/SGP vindt dat een passende dagbesteding daar een voorwaarde voor is en zal de transformatie in de zorg op dit punt kritisch volgen.

Eigen bijdrage en hergebruik

Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzieningen een substantiële eigen bijdrage gevraagd worden. De ChristenUnie/SGP vindt dat een eigen bijdrage voor diensten die door of namens de gemeenten worden verricht, niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van de zorg.

De ChristenUnie/SGP wil hergebruik van hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. Ook het delen van dure hulpmiddelen is bespreekbaar.

Gehandicaptenbeleid

Mensen met een handicap moeten optimaal kunnen functioneren in onze gemeenschap. Hiervoor moet een goede inrichting van de openbare ruimte (zoals onder andere stoepen, toegankelijkheid van publieke gebouwen) geregeld worden. Verder dient de eigen kracht zo veel mogelijk gestimuleerd te worden. De gemeente moet bedrijven stimuleren om stageplaatsen beschikbaar te stellen aan mensen met een beperking. De gemeente heeft zelf, als werkgever, hierin ook een voorbeeldfunctie. Bij het opstellen en de uitvoering van gemeentelijk beleid dienen de gehandicapten middels het platform van gehandicapten betrokken worden.

Verslavingen

Verslavingen zijn een bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn. De gemeente gaat dit tegen door het nemen van preventieve maatregelen en actieve bestrijding. Naast sportverenigingen kunnen ook kerken en andere maatschappelijke instellingen een rol spelen in bewustwording en het voorkomen van gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde levensstijl. Zo moet er gekeken worden hoe alcoholgebruik in sportkantines teruggedrongen kan worden. De ChristenUnie/SGP is tegen gokhallen en zal niet meewerken aan vergunningen voor dergelijke locaties.

Door de jaarlijks gepresenteerde ‘Jeugdmonitor’ wordt onder meer inzicht verkregen in het gebruik van genot- of verslavingsmiddelen door jongeren. De convenanten hieromtrent die de gemeente met horeca en scholen heeft afgesloten moeten worden gecontinueerd. Er dient een strenge controle te zijn op naleving van de convenanten.

Aandachtspunten

 • Een hulpvrager heeft zelf de regie over de hulp die nodig is, de hulpvrager heeft keuzevrijheid die aansluit bij de eigen situatie en levensovertuiging
 • In de decentralisaties blijft toegang tot de juiste zorg voor de zwakkere vooropstaan
 • De gemeente ondersteunt mantelzorg en versterkt informele (wijk)netwerken
 • Vrijwilligers ondersteunen professionals, niet andersom
 • Een eigen bijdrage in de zorg mag nooit ten koste gaan van de bereikbaarheid van deze zorg
 • Gemeente biedt plaats en stimuleert het beschikbaar stellen van stageplaatsen aan burgers met een beperking
 • De gemeente dient structureel de voedselbank te ondersteunen

2.2 Jeugd; zorg en onderwijs

In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie overgeheveld naar de gemeente. De voorbereiding daarop is in volle gang.

De zorg komt dichter bij het kind en kan in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld. De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet vernieuwd en verbeterd worden.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kinderen. De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk worden ondersteund, zonder dat alle hulp direct door anderen wordt overgenomen. Wij willen dat, met behulp van het sociale netwerk, eerst een plan van aanpak opgesteld, waarbij de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk wordt versterkt. Dit kan voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Dat vraagt van de professional een meer coachende houding. In elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt gewerkt met één plan en is één hulpverlener eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie.

In het belang van het kind en om te voorkomen dat er onnodig wordt doorverwezen, zet de gemeente in op tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat deze vormen van zorg dicht bij de mensen worden georganiseerd (wijk, school, consultatiebureaus). Daarnaast is het belangrijk dat de sportclubs en andere amateurverenigingen toegankelijk zijn voor alle kinderen en, voor zover mogelijk, een rol spelen in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen.

Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat een belangrijke rol speelt in de jeugdzorg, zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Dat betekent dat naast de reeds bestaande taken als het signaleren van problemen bij kinderen en gezinnen, het geven van advies en voorlichting, het centrum ook de taak krijgt om tijdig door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Wij willen dat het CJG zo laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

Onderwijs

We vinden het belangrijk dat ouders kunnen kiezen voor scholen, voor- en vroegschoolse educatie, die in het verlengde liggen van de levensvisie en opvoeding thuis en de kinderen voorbereiden om te participeren in de samenleving.

De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving.  

Analfabetisme en laaggeletterdheid

Analfabetisme en laaggeletterdheid is een vaak onderschat probleem in onze samenleving. De gemeente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen.

Aandachtspunten

 • Het geven van voorlichting en het organiseren van preventieactiviteiten op scholen behoort bij de taken van de gemeente
 • Analfabetisme en gebrekkige talenkennis bij mensen met een allochtone achtergrond verdient grote aandacht van de gemeente
 • Bij de decentralisatie van de Jeugdzorg dient het belang van het kind altijd voorop te staan en dient zij ook boven financiële belangen te prevaleren

2.3. Werk en inkomen

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor o.a. de sociaal raadslieden. Ook de gemeente heeft een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Er zijn veel mensen die graag iets voor de maatschappij willen betekenen en graag iets willen doen, het liefst in hun directe woonomgeving. De ChristenUnie/SGP ziet meedoen als een kans of een uitdaging. Meedoen moet gestimuleerd worden en waar mogelijk worden beloond. Mensen die nog niet meedoen moeten in eerste instantie worden uitgedaagd om mee te doen en als dat niet lukt, dan kan een verplichting tot meedoen worden opgelegd.

Wij vinden dat voor het verkrijgen van een uitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. De gemeente mag een beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Zij kan activiteiten aanwijzen/aanbieden als leer- en/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering. Dergelijke plaatsen mogen natuurlijk nooit ten kosten komen van reguliere arbeidsplaatsen. Het moeten aanvullende taken zijn. Mensen moeten daarbij wel keuzemogelijkheden hebben en ook zelf met voorstellen kunnen komen.

Aandachtspunten

 • Voor diegenen die gedurende een periode niet van hun eigen kracht uit kunnen gaan, moet er altijd een vangnet bij de gemeente zijn
 • Van ontvangers van een uitkering mag een tegenpresentatie gevraagd worden

2.4. Cultuur, sport en recreatie

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht.

Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zichzelf te ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie/SGP ook sport en cultuur beschouwen.

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat primair stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid en een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid.

De focus van de gemeente dient te liggen op de amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen.

Cultuur
Cultuur is een belangrijk samenbindend element in de Zeister samenleving. De rol van de gemeente is hierbij stimulerend en ondersteunend. In het gemeentelijk beleid ten aanzien van culturele instellingen moet voortdurend een goede afweging worden gemaakt tussen stimulering van amateur- en professionele kunstbeoefening. De ChristenUnie/SGP is van mening dat culturele activiteiten moeten worden afgestemd op een bij de gemeente Zeist passend niveau.

Om dit te bereiken kunnen de openbare ruimten aan kunstenaars worden aangeboden voor exposities van verantwoorde en niet-kwetsende kunstuitingen. Naar verwachting lang leegstaande gemeentelijke panden kunnen aan amateurkunstenaars worden aangeboden als atelier ruimte. Als tegenprestatie kunnen zij bijvoorbeeld scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen.

Instellingen die de cultuurhistorie van Zeist laagdrempelig en succesvol onder de burgers uitdragen dienen ondersteunt te worden.

Bij de organisatie van cultuur- en sportevenementen is het behoud van de zondagsrust voor de ChristenUnie/SGP een belangrijk uitgangspunt.

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de Zeister geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Veelal wordt museaal werk door vrijwilligers gedragen. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren.

Bibliotheken

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk. Multifunctioneel en innovatief denken kan ook hier de oplossing zijn. Samenwerking met scholen verdient aandacht. Er kunnen ook creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen worden ontwikkeld ter versterking of vervanging van het huidige bibliotheekwerk.

Gebouwen en sportvelden

De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud. De gemeente zal sportverenigingen stimuleren om te gaan samenwerken en efficiënter met sportaccommodaties om te gaan. Hierdoor kan er slimmer bezuinigd worden zonder dat het aanbod verschraalt.

Stem accommodatiebeleid af met omliggende gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

De ChristenUnie/SGP wil ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten. Verduurzamen van gebouwen is het devies. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Sportstimulering

Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, gehandicapten en mogelijk andere doelgroepen is een speerpunt. Het creëren of uitbreiden van fiets-, skate-, wandel-, en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Ga bij de aanleg van woonwijken al uit van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn.

Recreatie

In het kader van de ontspanning en de volksgezondheid moeten er goede randvoorwaarden gecreëerd en in stand gehouden worden voor de recreatie in Zeist. Recreatie kan zich uiten in verschillende vormen, zoals een rijk verenigingsleven, recreatievoorzieningen, speelvoorzieningen, wandel- en fietspaden enzovoort. De rol van de gemeente Zeist kan zowel initiërend, stimulerend als ondersteunend zijn.

Aandachtspunten

 • Langdurig leegstaande gemeentelijke panden worden ter beschikking gesteld aan amateurkunstenaars. Als tegenprestatie kunnen zij scholieren (en andere inwoners) in aanraking brengen met kunst en cultuur
 • Cultuur moet het verwerven van financiële middelen allereerst zoeken in cultureel ondernemerschap tenzij het een duidelijk educatief en breed maatschappelijk doel dient. Er wordt bij cultuur- en sportevenementen rekening gehouden met de zondagsrust
 • Accommodaties van de gemeente dienen verduurzaamd te worden
 • Het Zeister Museumkwartier moet nu verder ontwikkeld gaan worden

3. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN

3.1. Economie

Economie

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie/SGP zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.

Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie/SGP is daarom tegen koopzondagen en wil na afloop van de pilot koopzondagen de zondagsrust in Zeist in ere herstellen. Als gemeentelijke overheid dienen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Ontwikkelingen in de zorg
De zorg is een grote werkgever in Zeist en omgeving en levert een grote economische impuls aan de regio. Door bezuinigingen, decentralisaties en transities voorzien wij in Zeist een sterke afname van het zorgaanbod en dus ook een afname van de werkgelegenheid. Dit zal weer verregaande gevolgen hebben voor de economie in Zeist. De ChristenUnie/SGP wil dan ook dat de gemeente, eventueel samen met de omliggende gemeenten, nu al een visie ontwikkelt hoe om te gaan met de toekomstige ontwikkelingen in de zorgsector in Zeist. Door vroegtijdig met zorginstellingen rond de tafel te zitten zijn deze, bijvoorbeeld bij fusies, te behouden voor Zeist.
Landbouw

Vanaf de Lage Grond tot aan de Bunsinglaan grenst Zeist aan agrarisch gebied. Het gaat om een sector die een nauwe relatie met de schepping heeft. De ChristenUnie/SGP weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de ruimte geven. De ChristenUnie/SGP zet zich in voor het behoud van het landschap en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan, maar vormt soms ook een bedreiging voor diezelfde leefomgeving. De gemeente kan bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van deze leefomgeving Dit kan door terughoudend te zijn met het toestaan van nieuwbouw in dit gebied anders dan bouw met een agrarisch oogmerk. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied.

Ondernemersklimaat

Zeister ondernemers hebben het moeilijk in deze crisis tijden. De gemeente dient zich hard in te spannen om een gezond ondernemersklimaat te creëren zodat het bedrijfsleven zich kan ontwikkelen. Bedrijven dienen niet gehinderd te worden door te veel regels. Deregulering kan helpen bij een gezonder ondernemersklimaat.

De vernieuwing van het centrumgebied is noodzakelijk. De leegstand van winkelpanden brengt een gevoel van verloedering met zich mee.

De ChristenUnie/SGP is van mening dat Zeist niet moet gaan lijken op de vele winkelcentra in de omgeving.  Zeist heeft nu al veel (kleine) zelfstandige ondernemers en daardoor een krachtig gevarieerd aanbod. Door dit gevarieerde aanbod uit te bouwen blijft er een uniek Zeister winkelcentrum bestaan. Het aantrekken van bekende grootwinkelbedrijven mag nooit een doel op zich worden, maar draagt wel bij een aantrekkelijk winkelaanbod.

Om het centrum van Zeist aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als winkeliers is het noodzakelijk om te komen tot een compacter, gezelliger en levendiger centrum. Om dit te bereiken kan het nodig zijn om te bouwen in het centrum. Dit mag echter niet leiden tot uitbreiding van het totale winkeloppervlak in het centrum. Het is daarom noodzakelijk om een effectief leegstands-, en verplaatsingsbeleid te ontwikkelen. Op korte termijn zal ook een beeldkwaliteitsplan voor het centrum ontwikkeld moeten worden zodat ook de uitstraling van ons centrum een kwalitatieve impuls krijgt.

De afgelopen college periode is de reclame belasting ingevoerd. Door deze lastenverzwaring voor de middenstand dragen de winkeliers (ook financieel) bij aan een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum. Wel dient de reclamebelasting meer gedifferentieerd te worden zodat er meer naar draagkracht wordt bijgedragen. Om de gedragenheid te verhogen van de reclamebelasting peilt de gemeente periodiek de mening van winkeliers over het Centrum Management. Indien gedragenheid ontbreekt dient de gemeente de reclamebelasting te heroverwegen.

Aandachtspunten

 • De proef met vrije zondag openstelling dient niet gecontinueerd te worden
 • Er moet een Taskforce gevormd wordt om de economische- en ruimtelijke gevolgen van de  ontwikkelingen in de zorg in kaart brengen en om actie hierop te ondernemen om de negatieve ontwikkelingen te beperken
 • Het kleine deel agrarisch gebied dat Zeist nog heeft dient in stand gehouden te worden
 • Het groene karakter van Zeist mag niet aangetast worden
 • Het centrum van Zeist moet zo snel mogelijk aangepakt worden door deze compacter, levendiger en gezelliger te maken. Hierbij hoort ook een leegstandsbeleid
 • Bebouwing in het centrum is bespreekbaar mits het totaal aan winkeloppervlakte niet wordt uitgebreid en er een verplaatsingsbeleid ontwikkeld is

3.2. Goed wonen

De woningmarkt heeft het moeilijk: hoewel er sprake lijkt van een licht herstel worden bouwprojecten nog steeds vertraagd of aangepast (bijvoorbeeld Kerckebosch, Oud-Seyst en De Clomp)  Het is moeilijk om een huis te kopen, te verkopen of te huren. Lokaal wil de ChristenUnie/SGP er alles aan doen om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. De veranderingen in onder andere de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past.

Bouwen

De gemeente Zeist heeft zelf nauwelijks grondposities en heeft, gezien haar mooie, groene karakter, ook weinig mogelijkheden om die te verwerven. Nieuwe bouwplannen moeten daarom zoveel mogelijk in samenwerking met andere partners óf door middel van binnenstedelijke verdichting gerealiseerd worden. Wanneer ‘groen’ en ‘rood’ conflicteren, kiest de ChristenUnie/SGP voor de natuur, tenzij woningbouw noodzakelijk is gezien de woningvraag. Hier is wel duidelijk het nee, tenzij principe van toepassing. De hoeveelheid woningbouw in de gemeente Zeist moet aangepast worden aan de vraag, zeker in deze tijden van crisis. Die woningen die gebouwd worden moeten zoveel mogelijk de differentiatie in vraag tegemoet komen: de balans tussen goedkoop, middelduur en duur moet in evenwicht blijven. Starterswoningen, seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen verdienen hierbij bijzondere aandacht.

Wij willen dat de monumentale gebouwen en het groene karakter van de gemeente Zeist zoveel mogelijk in stand blijven. Inbreidingslocaties, plaatsen in de bebouwde kom waarbij verdichting van de bouwopties mogelijk is, zijn nuttig en goed. Wel moet deze bebouwing niet teveel afwijken van omliggende bebouwing, vooral qua hoogte.

Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente raakt. Door de toename van versteende gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) en de verwachte toename van hemelwater dient de gemeente te zorgen voor een degelijk basis-rioleringsplan waarin aandacht wordt geschonken aan drie belangrijke uitgangspunten ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Scheiding van hemelwaterafvoer en riolering zal leiden tot een beperking van de vuilwater overstorten. Goede samenwerking met het waterschap en verantwoorde bodemsanering zijn belangrijk.

Buitengebied

De gemeente Zeist heeft een prachtig buitengebied waar we trots op mogen zijn en waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Aantasting van dit buitengebied dienen we zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar mogelijk dient het buitengebied juist verder versterkt worden. Eventuele kleinschalige bebouwing of verharding in het buitengebied mag nooit tot permanente verstoring van de ecologie leiden. Het ruilen van kwalitatief minder groen voor creatie van kwalitatief beter groen moet bespreekbaar zijn. De ChristenUnie/SGP is dan ook tegenstander van het vestigen van nieuwe bedrijven of sterke uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitengebied, tenzij dit door uitruil tot een betere rood/groen balans komt.

Groen karakter

De bossen, parken, bomenlanen enz. zijn de ‘longen’ van Zeist. Daar dient extra aandacht aan besteed te worden. Wij zijn van mening dat de kapvergunningen moeten blijven op plaatsen waar het groen van Zeist nu minder prominent aanwezig is, zoals het centrum van Zeist. In het centrum van Zeist is bijna iedere boom bijzonder. Die mogen niet gekapt worden. Wij zijn voorstander voor het ‘nee-tenzij-principe’ in de sterk verstedelijkte gebieden. In de bossen van Zeist hoeft wat ons betreft niet voor iedere boom een kapvergunning aangevraagd te worden. De ChristenUnie/SGP is daarom ook  blij dat er een bomenbeheerplan komt waarin ruimte gemaakt wordt voor het vervangen van het gemeentelijk bomenbestand.

Alleen is dit niet genoeg voor de “longen” van Zeist. Wij zijn van mening dat er ook extra aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte in plangebieden moet komen. Het moet als ware tussen de oren komen van de planologen/architecten zitten dat het niet alleen om de gebouwen gaat, maar ook om de leefbaarheid van de openbare ruimte eromheen.

Groen is cultuur

De culturele ruimte wordt in Zeist mede bepaald door de vele (natuur)monumenten, zoals parken, tuinen, lanen, (oude) begraafplaatsen, landgoederen en buitenplaatsen. Ook de monumentale gebouwen (met name langs de Utrechtseweg) en natuurlijk het Slot en omgeving zijn belangrijke cultuurhistorische gebieden. Deze, samen met de karakteristieke laanstructuren, geven vorm aan het cultuurbeeld van Zeist en moeten beschermd worden om het karakter van Zeist niet aan te tasten. Onderdeel van de cultuurhistorie is ook het groen in Zeist. Herplant en kwaliteit van het groen dienen ingepast te worden in de cultuur historische waarden van Zeist. De ChristenUnie/SGP is voorstander van het in de oude staat terugbrengen van het Walkartpark.

Aandachtspunten

 • Alles dient in het werk gesteld te worden om het risico van de gemeente Zeist bij het programma Hart van de Heuvelrug te beperken
 • Het Walkartpark wordt weer in de oude luister hersteld
 • Inbreidingslocaties zoveel mogelijk moeten worden benut, waarbij de omliggende bebouwing maatgevend is voor de soort bouw
 • Er moet specifieke aandacht komen voor starterswoningen, seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen en deze moeten, wanneer mogelijk, uit de hiervoor bestemde gemeentelijke reserves gesubsidieerd worden
 • De woningbouwdifferentiatie in Zeist dient zoveel mogelijk intact te blijven en bij een aantrekkende woningbouw moet de verplichte afdracht bij het niet nakomen van die afspraak weer worden ingevoerd
 • Bij langdurig leegstaande kantoorgebouwen moet overwogen worden deze om te bouwen tot (studenten)woningen
 • Ontwikkelaars zijn verplicht inwoners van Zeist te informeren over bouwplannen in hun buurt
 • De vernieuwing van de wijk Kerckebosch moet tot een goed einde worden gebracht. De terugkeergarantie voor de huidige bewoners moet voor 100% staande worden gehouden

3.3. Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Het betekent bewegingsvrijheid, maar de ChristenUnie/SGP wil dat de groeiende mobiliteit niet teveel ten koste gaat van onze leefomgeving. We kiezen daarom voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: fiets, openbaar vervoer en auto.

Verkeer

Het gemeentelijk beleid voor wat betreft verkeer en mobiliteit ligt vast in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Dit in 2013 vastgestelde plan vraagt om een daadkrachtige aanpak van de knelpunten in de bereikbaarheid van Zeist, zowel per fiets, per openbaar vervoer als per auto. De oplossingen bij de Krakelingweg, de rotonde bij de kruising Oude Arnhemseweg-Scharweijdelaan en de rotonde bij de kruising Panweg-Dreef zijn hierbij goede voorbeelden. De gemeente moet hierbij goede regie voeren in deze processen om te voorkomen dat meerdere belangrijke wegen in Zeist afgesloten zijn en dat wegvernieuwingen langer dan gepland duren.

Via het openbaar vervoer moet iedere wijk in Zeist bereikbaar blijven. Verdere verschraling van dit openbaar vervoer is niet meer mogelijk, dit geldt ook voor ‘kleine kernen’, zoals bijvoorbeeld Austerlitz. Het bevorderen van het fietsgebruik moet voornamelijk gebeuren via het aanbieden van veilige en goede fietspaden en fietsenstallingen, het veilig bereikbaar maken van het centrum (waarbij de Oude Arnhemseweg een speerpunt is) en het duidelijk scheiden van de weggedeelten van fietser  en auto, liefst door een berm.

Een belangrijk punt voor de ChristenUnie/SGP is het beperken van het aantal verkeer remmende maatregelen. In Zeist zijn veel van die maatregelen op veel verschillende manieren gerealiseerd. Uitgangspunten bij alle verkeer remmende maatregelen zijn de behoefte van direct aanwonenden, de voorgeschreven veiligheidsnormen én een uiterste terughoudendheid. In de spanning tussen die drie uitgangspunten moet over maatregelen worden besloten.

In Den Dolder moet zo snel mogelijk een tunnel voor langzaam verkeer aangelegd worden, een belofte die reeds lang geleden aan de bewoners gedaan is. Het ingezette onderzoek naar de integrale verkeerskundige veiligheid van het centrum van Den Dolder is eenzijdig en biedt volgens de ChristenUnie/SGP geen goede basis voor besluitvorming. Kernpunt van de visie van de ChristenUnie/SGP is dat de spoorwegovergang in Den Dolder open moet blijven voor alle verkeer, maar dat de omgeving van de overgang veiliger moet worden ingericht.

Voetgangers

Zeist moet goed bereikbaar zijn voor voetgangers. Dit betekent dat obstakels op voetpaden en in winkelgebieden verwijderd worden. Speciale aandacht hierbij is gevraagd voor minder validen, ouderen, blinden en slechtzienden.

Parkeren

De ChristenUnie/SGP is voorstander van het achteraf betaald parkeren op deplekken waar dat mogelijk is. Betaald parkeren mag in ieder geval geen melkkoe zijn voor de gemeente. Daarnaast dient parkeren op zondag gratis te blijven, dit om kerkgangers niet te dwingen te moeten betalen voor parkeren op zondag en om gemeentemedewerkers op zondag zoveel mogelijk te ontzien

Aandachtspunten

 • Gebruik van de fiets wordt gestimuleerd
 • Het tunneltje in Den Dolder moet zo snel mogelijk aangelegd worden en de spoorwegovergang in Den Dolder moet geheel open blijven
 • Via het openbaar vervoer moeten alle wijken en kernen van Zeist bereikbaar blijven. Verdere verschraling van het openbaar vervoer is niet meer mogelijk
 • De gemeente moet het aantal verkeersremmende maatregelen beperken, tenzij steun van omwonenden en objectieve veiligheid dit absoluut noodzakelijk maakt
 • Het parkeren in Zeist dient achteraf betaald te worden. Het derde en vierde uur van parkeren in het centrum van Zeist dient gratis te zijn om winkelend publiek aan te trekken

 3.4. Energie en milieu

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.

Afvalvrije stad

Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden.

Zwerfafval is nog steeds één van de meest genoemde ergernissen onder de burger, ook in Zeist. De gemeente moet zoveel mogelijk maatregelen nemen om zwerfafval te voorkomen en opruimen. Blijvende aandacht hieromtrent is van groot belang. Handhavend optreden is noodzakelijk. De ChristenUnie/SGP pleit voor het instellen van een “Clean-team”.  Dit team zorgt er o.a. voor dat bijvoorbeeld zwerfvuil, glas op wegen en fietswrakken opgeruimd worden. Dagelijks wordt b.v. een wijk bezocht en na melding kan dit team in een wijk zwerfvuil opruimen. Onderdeel van dit team kan ook zijn om voorlichting op scholen te geven.

Energieke stad

Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente dient de inwoners in Zeist te faciliteren zodat er energiecoöperaties opgericht kunnen worden. De gemeente promoot ook gebruik van duurzame materialen en isolerende maatregelen. De actie ligt bij de burger maar de gemeente creëert wel de juiste omstandigheden voor vermindering van energiebehoeften. De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen etc.

Onze stad

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat kan (in sommige gevallen) ook heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners zelf het beheer van het groen in hun directe omgeving oppakken, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De ChristenUnie/SGP is van mening dat de wijk dan beter wordt onderhouden en dat het samenwerken de sociale samenhang versterkt.

Aandachtspunten

 • De gemeente stimuleert en promoot het gebruik van duurzame energieoplossingen
 • Er moet een Cleanteam komen dat zorgt voor het opruimen van zwerfafval, glas op de weg, fietswrakken en ander afval. Ook moet zij over dit thema voorlichting geven op scholen
 • Burgers dienen zoveel mogelijk betrokken te worden bij (langdurig) braakliggende gronden en zij moeten gefaciliteerd worden om deze, desgewenst, te onderhouden
 • Het moet mogelijk worden gemaakt dat burgers het groenonderhoud zelf ter hand nemen. Waar mogelijk dient de gemeente dit soort goede initiatieven te stimuleren